Mācību materiāli

Apmācību semināru prezentācijas pieejamas sadaļā "Aktualitātes"

Pēdējo gadu laikā dažādu Eiropas Savienības un vietējo projektu ietvaros ir ieguldīti nozīmīgi finanšu līdzekļi apmācības programmu, moduļu un cita veida materiālu izstrādē par klimata pārmaiņu tēmu.

Projekta ietvaros šie materiāli ir apkopoti četros tēmu blokos:

 • klimata pārmaiņas
 • pielāgošanās klimata pārmaiņām
 • siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumi
 • klimata pārmaiņu socio-ekonomiskie aspekti

Zem katras no tēmām atrodams saraksts ar informācijas avotiem tālākai lasīšanai, kā arī īss skaidrojums par materiāla saturu. Materiāli ir apkopoti gan no Latvijā īstenotajiem projektiem, gan no Eiropas Savienības dalībvalstu un pasaules organizāciju publiski pieejamajiem materiāliem un projektiem.

 • Klimata pārmaiņas

  • 1. Klimata pārmaiņu būtība, rašanās cēloņi un sekas

   1. "Climate4Classrooms" (British Council). Mācību materiāli 12 moduļos: kas ir klimata pārmaiņas, kas izraisa klimata pārmaiņas, pierādījumi klimata pārmaiņām, nākotnes prognozes, pielāgošanās klimata pārmaiņām u.c. Pieejams šeit

   2. "Mainstreaming of climate change – Standard training materials" (Global Climate Change Alliance). Prezentācijas, izdales materiāli par 10 tēmām, t.sk. klimata pārmaiņas, iesaistītās puses un atbildības, klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās pasākumu izvērtējums, stratēģiskā plānošana, monitorings u.c. Pieejams šeit

   3. "Introductory e-Course on Climate Change" (UNCC:Learn). Interaktīvas lekcijas, pārbaudes jautājumi, prezentācijas 6 tēmās: klimata pārmaiņu zinātne, starptautiskā klimata pārmaiņu politika, pielāgošanās klimata pārmaiņām, klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumi un zema oglekļa attīstība, finanšu aspekti, klimata pārmaiņu vadība un plānošana. Pieejams šeit 

   4. "Climate change in the clasroom" (UNECSO). Elektroniska grāmata un mācību materiāli par klimata pārmaiņu izglītību. Pieejams šeit

  • 2. Klimata pārmaiņu ietekmes dažādos sektoros

   1. "Climate-smart agriculture in the field – planning, implementation and upscaling" (Food and Agriculture Organization of the United Nations). 2 vebināru sesija (video materiāls, prezentācijas) par klimatam draudzīgu lauksaimniecību, iespējām un praktiskiem risinājumiem, lauksaimniecības politiku. Pieejams šeit

   2. "Climate Change and Animal Agriculture Self-Study Topics" (eXtension). Tiešsaistes apmācību kurss par SEG emisijām lopkopībā, klimata un laika apstākļu dinamiku, klimata ietekme uz lopkopību, pielāgošanos un riska vadību, SEG emisiju mazināšanas pasākumiem, regulējumu, tirgus iespējām. Pieejams šeit

   3. "Urban transport and climate change" (Sustainable urban transport project, SUTP). Mācību materiāli vairākos moduļos, t.sk. par zemes izmantošanas plānošanu un patērētāja vadību, transportlīdzekļiem un degvielu, vidi un vesību, transporta sociālajiem aspektiem. Pieejams šeit

   4. "Improving grassroots equity in forests and climate change context: a training manual" (RECOFTC – The Center for People and Forests). Rokasgrāmata sniedz informāciju par to, kā veiksmīgi iesaistīt ieinteresētās puses mežu apsaimniekošanas jautājumu risināšanā saistībā ar klimata pārmaiņu ietekmēm u.c. Pieejams šeit 

   5. "Cimate Change & The Role of Forests" (Conservation International). Rokasgrāmata sniedz zināšanas par klimata un klimata pārmaiņu pamatiem, klimata pārmaiņu cēloņiem, klimata pārmaiņu politiku, jaunām metodēm mežu apsaimniekošanā, mežu ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā. Pieejams šeit

 • Pielāgošanās klimata pārmaiņām

  • 1. Kas ir adaptācija jeb pielāgošanās klimata pārmaiņām 

   Klimata pārmaiņu adaptācijas jeb pielāgošanās stratēģija ir veids kā laicīgi sagatavoties klimata ietekmei uz cilvēku, ekonomiku, apkārtējo vidi un infrastruktūru. Labi izplānota un savlaicīgi uzsākta rīcība ietaupa  resursus nākotnē.

    Faktu lapa 1  Kas ir klimata pārmaiņu adaptācijas stratēģija, un vai tā ir aktuāla visām pašvaldībām?

    

   Citi noderīgi materiāli

   1. "Sekmējot klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijas izstrādi Latvijā" (Baltijas Vides forums). Ceļvedis sniedz ierosinājumus aktivitātēm, kas palīdzētu sagatavot nacionālo stratēģiju klimata pārmaiņu pielāgošanās jomā Latvijā. Pieejams šeit

   2. Projekts BaltCICA (Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region). Pielāgošanās klimata pārmaiņām Baltijas jūras reģionā, pielāgošanās stratēģijas. Pieejams šeit  

   3. "Planning for Community Based Adaptation to Climate Change" (Food and Agriculture Organization of the United Nations). Tiešsaistes apmācību rīks lauksaimniecības nozares speciālistiem 4 moduļos: klimata pārmaiņas, klimata pārmaiņas un pārtikas apgādes drošums, pielāgošanās klimata pārmaiņām, pielāgošanās klimata pārmaiņām pašvaldībās/kopienās. Pieejams šeit 

   4. Klimata pārmaiņu pielāgošanās indikatori (GIZ Climate Protection Programme). 45 klimata pārmaiņu pielāgošanās indikatori dažādos sektoros, t.sk inormācija par datu nepieciešamību un savākšanas metodēm, izmaksu novērtējums. Pieejams šeit 

   5. "Adaptation made to measure. A guidebook to the design and results-based monitoring of climate change adaptation projects (Second edition)" (Julia Olivier, Timo Leiter, Jörg Linke). Grāmata sniedz padomus klimata pārmaiņu adaptācijas projektu plānošanā un ieviešanā. Pieejams šeit

   6. "Integrating climate change adaptation into development planning: A practice-oriented training based on the OECD Policy Guidance (GIZ Climate Protection Programme)". Apmācību kurss (faktu lapa, rokasgrāmatas, izdales materiāli), t.sk. ievads klimata pārmaiņās, komunkācija, klimata datu interpretēšana, pielāgošanās iespēju novērtējums, pielāgošanās stratēģija u.c. Apmācību materiāls balstīts uz "izdomātas" valsts piemēra. Pieejams šeit, pavadošais materiāls šeit 

   7. "IEA Training Manual. Volume 2. Vulnerability and Impact Assessments for Adaptation to Climate Change (UNEP)". Rokasgrāmata sniedz informāciju par monitoringu, klimata pārmaiņu ietekmju izvērtējumu, adaptācijas pasākumu izvēli un prioritizēšanu, ieviešanas plānu un komunikācijas stratēģijas izstrādi. Pieejams šeit 

   8. "CGE Training materials for vulnerability and adaptation asessment" (United Nations Framework Convention on Climate Change). Rokasgrāmata sniedz informāciju par klimata pārmaiņu adaptācijas plānošanu, socio-ekonomiskajiem scenārijiem, klimata pārmaiņu scenarijiem, piekrastes resursiem, ūdens resursiem, lauksaimniecību, cilvēku veselību, integrāciju un komunikāciju. Pieejams šeit  

   9. "Handbook on Methods for Climate Change Impact Assessment and Adaptation Strategies" (UNEP, the Free University of Amsterdam). Rokasgrāmata par klimata pārmaiņu ietekmju novērtējuma metodēm un adaptācijas stratēģijām dažādos tautsaimniecības sektoros. Pieejams šeit

   10. "Adapting to climate variability and change" (International Resources Group). Vadlīnijas projektu attīstīt;ajiem par klimata pārmaiņu nozīmību, adaptācijas iespēju izvērtējumu un ieviešanu. Pieejams šeit 

  • 2. Klimata pārmaiņu adaptācijas pasākumi dažādos sektoros

   1. "Planning for Community Based Adaptation to Climate Change"(Food and Agriculture Organization of the United Nations). Tiešsaistes apmācību rīks lauksaimniecības nozares speciālistiem 4 moduļos: klimata pārmaiņas, klimata pārmaiņas un pārtikas apgādes drošums, pielāgošanās klimata pārmaiņām, pielāgošanās klimata pārmaiņām pašvaldībās/kopienās. Pieejams šeit 

   2. "Change. Adaptation of water resources management to climate change" (Ger Bergkamp, Brett Orlando, Ian Burton). Grāmata sniedz vispārīgu informāciju par ūdens resursu apsaimniekošanu klimata pārmaiņu kontekstā. Pieejams šeit 

   3. "Adapting urban transport to climate change. Sustainable transport: A Sourcebook for Policy Makers in Developing Cities" (Urda Eichhorst, Wuppertal Institute). Pilsētas un klimata pārmaiņas, klimata pārmaiņu ietekme uz transporta sistēmām pilsētās un potenciālie adaptācijas pasākumi, klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām sabiedriskajā transportā. Pieejams šeit

    

    

    

 • Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumi

  • 1. Energopārvaldība

   1. Grāmata "Vides vadība un energopārvaldība"S.Valtere, S.N.Kalniņš, D.Blumberga, 2014, 288 lpp.

   2. "Energoefektivitāte pašvaldībās" (BSR līdzfinansēts projekts PEA (Public Energy Alternatives)). Brošūrā sniegta informācija par to, kas ir energoefektivitāte, ar ko sākt, kādus enerģijas taupīšanas pasākumus ieviest pašvaldībā, labās prakses piemēriem. Pieejams šeit

   3. Energopārvaldība pašvaldībās (SIA Ekodoma). Prezentāciju materiāli par ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāniem un līdzšinējo pieredzi, energopārvaldību, labās prakses piemēriem. Pieejams šeit 

   4. Energopārvaldība pašvaldībās (projekts 5000&1 SEAPs). Prezentāciju materiāli par energopārvaldību šeit

    

  • 2. Energoefektivitāte ēkās 

   Lai apsildītu ēku, ir nepieciešams kurināmais. Jo vairāk siltuma ēkai ir jāpievada, jo vairāk kurināmā nepieciešams. Lai samazinātu kurināmā patēriņu, katrs var veikt dažādus siltuma un arī elektroenerģijas taupīšanas (energoefektivitātes) pasākumus, kas pēc tam ļauj tērēt mazāk enerģijas un ietaupīt finanšu resursus. 

   Faktu lapa 1     Kur ēkā tiek tērēta enerģija? Kā noteikt, kur varam ietaupīt?

   Citi noderīgi materiāli

   1. "Ēku energoefektivitāte klimata maiņas apstākļos" (Latvijas Lauksaimniecības universitāte). Mācību palīglīdzeklis par ēku energoefektivitāti (kritēriji, pasīvās ēkas, prasības siltināšanai), pilsētbūvniecisko infrastruktūru energoefektīvas vides radīšanā, energoefektivitātes un modernisma sintēzes tendencēm, kultūrvēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanu, ēku energoauditu, sērijveida dzīvojamajām ēkām, ēku energopatēriņa bilanci, ēku energoefektivitātes paaugstināšanas veidiem. Pieejams šeit

   2. "Dzīves telpa un ainava" (Latvijas Lauksaimniecības universitāte). Interaktīva spēle par "gudrās" mājas būvniecību (ar CO2 kalkulatoru). Pieejams šeit

   3. Grāmata "Energoserviss. Energoefektivitate", D.Blumberga, M.Blumberga, 2004, 127 lpp

   4. Grāmata "Siltuma un elektrības taupīšana mājoklī", A.Blumberga, D.Blumberga, I.Veidenbergs, M.Blumberga u.c., 2003, 91 lpp

  • 3. Siltumapgāde

   1. Grāmata "Bioenerģijas tehnoloģijas", D.Blumberga, I.Veidenbergs, F.Romagnoli, C.Rochas, A.Žandeckis, 2011, 272 lpp. Grāmatā aplūkotas bioenerģijas tehnoloģijas no izejvielu ieguves, bioenergoresursu sagatavošanas, apstrādes, pārveides un izmantošanas aspekta. Analizēti bioenerģijas tehnoloģiju inženiertehniskie risinājumi, to ieviešanas politiskās, ekonomiskās, sociālekonomiskās, vides un klimata problēmas.

   2. Grāmata "Vides tehnoloģijas", A.Blumberga, D.Blumberga, M.Kļaviņš, M.Rošā, S.Valtere, 2010, 212 lpp. Vides aizsardzības problēmu risinājums meklējams sistēmās, tehnoloģijās, iekārtās, kuru darbināšana ļauj mazināt ietekmi uz vidi. Vides tehnoloģiju izstrāde un ieviešana ir viens no svarīgākajiem darbības virzieniem, lai nodrošinātu sabiedrības ilgtspējīgu attīstību. Vides piesārņojuma prognozes pirmsākumos ir būtiski izvēlēties optimālo vides tehnoloģiju. Grāmatā apkopoti vides tehnoloģiju izvērtēšanas un pārvaldības jautājumi un inženiertehniskie risinājumi.

   3. Grāmata "Kliedētas energosistēmas. Mazas koģenerācijas stacijas", D.Blumberga, I.Veidenbergs, 2008, 206 lpp. Grāmatā sniegts skaidrojums par kliedētām energosistēmām, vairāk uzmanības pievēršot koģenerācijas stacijām. Tās vērtētas inženiertehniskā, ekonomiskā un ekoloģiskā aspektā. 

   4. Grāmata "Siltuma sūkņi", D.Blumberga, 2008, 139 lpp. Grāmatā ir sniegts viena siltuma avota veida - siltuma sūkņu - inženiertehnisks, ekonomisks un ekoloģisks vērtējums. Lai būtu iespējams salīdzināt, ir aplūkotas tehnoloģiju analīzes metodes, kā arī sniegta vispārēja informācija par alternatīvu energoavotu izmantošanas iespējām

   5. "The case for district heating: 1000 cities cannot be wrong. A guide for policy and decision makers" (Claudio Rochas, Ekodoma, DHCAN projekta partneri). Vadlīnijas lēmuma pieņēmējiem un citiem interesentiem pašvaldībās par centralizēto siltumapgādi kā vides risinājumu pašvaldībā. Centralizētās siltumapgādes biznesa risinājums, ieguvumi, nākotnes perspektīvas. Pieejams šeit

   6. "District heating system Institutional guide" (Sven Werner, FVB, DHCAN projekta partneri). Dokuments apkopo galvenos institucionālos aspektus, kas raksturo centralizēto siltumapgādi, diskutē par tās racionālismu un attīstību mainīgas vides apstākļos. sniedz ieskatu par atbalsta sistēmām. Pieejams šeit  

   7. "District heating system Management guide" (Witold Cherubin, KAPE, DHCAN projekta partneri). Vadlīnijas lēmumu pieņēmējiem centralizētajā siltumapgādē ar mērķi palīdzēt izvēlēties konkurētspējīgus risinājumus. Pieejams šeit 

   8. "District Heating System Ownership Guide" (Jiri Zeman, SEVEn un Sven Werner, FVB, DHCAN projekta partneri). Vadlīnijās apskatīti dažādi centralizētās siltumapgādes sistēmu īpašumtiesību un pārvaldības modeļi. Pieejams šeit

   9. "District Heating System. Rehabilitation and modernication guide" (Witold Cherubin, KAPE, DHCAN projekta partneri). Vadlīnijas par centralizētās siltumapgādes sistēmu stratēģiskajiem jautājumiwm, modernizācijas ekonomiskajiem, tehniskajiem un finanšu aspektiem. Pieejams šeit

  • 4. Rūpniecība

   1. Energopārvaldība rūpniecības uzņēmumos (projekts (Ex)BESS). E-apmācības maziem un vidējiem rūpniecības uzņēmumiem. Apskatītās tēmas: energopārvaldība rūpniecības uzņēmumos, līmeņatzīmes, enerģijas samazināšanas pasākumi rūpniecībā. Pieejams šeit

   2. Kam ir izdevīga enerģijas patēriņa samazināšana rūpniecības uzņēmumos? (Rīgas Tehniskā universitāte, Vides aizardzības un siltuma sistēmu institūts). Semināra-diskusijas prezentāciju materiāli par Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi uzņēmumu enerģijas patēriņa efektivitātes paaugstināšanas ieviešanā un vērtēšanā, energopārvaldības piemēriem Latvijas rūpniecības uzņēmumos, Ekonomikas ministrijas piedāvātajiem likumdošanas instrumentiem energoefektivitātes direktīvas ieviešanai. Pieejams šeit

   3. "Pārskats par industriālo energoefektivitāti Latvijā" (SIA Baltijas konsultācijas). Pētījumā veikta Latvijas apstrādes rūpniecības nozaru analīze, energoefektivitātes celšanas metožu analīze, projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 1. kārtā īstenoto projektu rezultātu analīze (KPFI projekti), energoauditu mērķtirgus analīze Latvijā. Pieejams šeit

   4. "Iespējamo scenāriju izvērtējums un rīcības plāns" (SIA Baltijas konsultācijas). Pētījumā identificētas Latvijas energoietilpīgākās nozares, modelēti nozaru attīstības scenāriji, identificētas un analizētas būtiskākās energoefektivitātes problēmas Latvijā, izstrādāti secinājumi, priekšlikumi un rīcības plāns energoefektivitātes celšanai Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2012/27/ES mērķu sasniegšanai. Pieejams šeit

   5. Industriālās energoefektivitātes projektu realizācijas piemēri Latvijā 2010 - 2013 (Anda Kursiša, Passive House Latvia). Prezentācijā piedāvāta analīze 8 veiktiem projekti industriālās energoefektivitātes sfērā, salīdzināti reālie ietaupījumi ar aprēķinos prognozētajiem. Pieejams šeit

   6. Training of Auditors (Johannes Fresner, projekts PInE). Prezentācijā izklāstīts audita ieviešanas process un metodoloģija. Pieejams šeit

   7. "Zaļā rūpniecība" Baltijas valstīs un Polijā. Uzņēmējdarbība un vide (NEEG, Ekodoma). Apmācību kurss 10 pārtikas rūpniecības uzņēmumiem. Kursa laikā apskatīta teorija, jēdzieni un modeļi. Galvenās kursa nodaļas iekļauj: energovadību un vides pārvaldību; ISO 14001 un EMAS; tīrāku ražošanu; aprites cikla analīzi; vides indikatorus un finansu aprēķinus. 

  • 5. Transports

   1. Training programme on the EU Clean Vehicle Directive (projekts Clean Fleets). Apmācību programma par Eiropas Savienības Tīro transportlīdzekļu direktīvu. Pieejams šeit

   2. Training course concept on Sustainable Urban Mobility Plans (Andreas Beilein, IRPUD). Apmācību programmas izklāsts par ilgtspējīgu pilsētu mobilitātes plānu ieviešanā pašvaldībās. Pieejams šeit 

   3. BUMP (Boosting Urban Mobility Plans) projekta materiāli. Mācību materiāli vairākos moduļos par ilgtspējīgiem pilsētu mobilitātes plāniem. Pieejams šeit  

   4. Public transport models (Ioannis Kaliousis u.c., University of Piraeus Research Centre). Prezentācija un ziņojums par ekonomiskajiem un vides aspektiem, sabiedriskā transporta uzlabošanu un finansēšanu, līgumiem. Pieejams šeit

   5. Design and implementation of sustainable mobility campaigns (Robert Pressl, Claus Köllinger,, FGM-AMOR). Prezentācija un ziņojums par ilgtspējīgu mobilitātes kampaņu galvenajiem plānošanas un ieviešanas elementiem. Pieejams šeit

   6. Public awareness and behavior change in sustainable transport (Carlos F. Pardo, Sustainable Urban Transport Project). Apmācību kurss par iedzīvotāju informētības un uzvedības maiņu ilgtspējīgas transporta nozares projektā. Pieejams šeit

   7. Quantifying Urban Transport GHG Emissions (projekts TRANSfer). Apmācību kurss par transporta emisiju aprēķinu pilsētā un uzskaites sistēmas izveidošana. Metodiska pieeja, kā uzskaitīt emisijas un izveidot emisiju pārskatus, kā arī dažādu instrumentu apguve un to pielietošana, veidojot vietējo politiku. Pieejams šeit   • 6. Zaļais publiskais iepirkums

   Zaļais iepirkums ļauj ietaupīt gan finanšu resursus, gan vienlaikus pasargāt apkārtējo vidi. Lai gan sākotnēji videi draudzīgs produkts var šķist dārgāks, produkta dzīves cikla izmaksas ļauj noteikt patiesās izmaksas.

   Faktu lapa 1 Kas ir zaļais publiskais iepirkums? Kāpēc ir svarīgi piemērot zaļā publiskā ieprikuma procedūru?

   Faktu lapa 2 Ar ko atšķiras parasts publiskais iepirkums no zaļā publiskā iepirkuma?

   Faktu lapa 3 Kā ieviest zaļo publisko iepirkumu? Ar ko sākt?

   Faktu lapa 4 Kādas priekšrocības sniedz zaļais publiskais iepirkums? Zaļā publiskā iepirkuma politika pašvaldībās

    

   Citi noderīgi materiāli

   1. Eiropas Komisijas rokasgrāmata "Videi nekaitīga iegāde. Zaļā publiskā iepirkuma rokasgrāmata (2.izd.)", 2011, 66.lpp. Pieejams šeit  

   2. Web lekcijas par zaļo publisko iepirkumu pakalpojumu, IT, būvniecības un transporta sektoros (projekts Baltic GPP). Pieejams  šeit  

   3. Green Public Procurement Training Toolkit (Eiropas Komisija). Web lekcijas publisko ieprikumu speciālistiem. Pieejams šeit

   4. Guidance to foster green public procurement (Eiropas Vides birojs). Publikācija par zaļo publisko iepirkumu Eiropā. Pieejams šeit

   5. Green Public Procurement Training Material (projekts PRIMES). Mācību materiāli par zaļā publiskā iepirkuma tēmu. Pieejams šeit

   6. Joint Public Procurement Manual (Pro-EE projekta partneri). Rokasgrāmata valsts un pašvaldību iestādēm par zaļā publiskā iepirkuma izmantošanu un pieredzi dažādās Eiropas valstīs. Pieejams šeit

   7. Projekta BuySmart + apmācību materiāli par zaļo publisko iepirkumu dažādos sektoros: ēku un konstrukciju būvelementi (pieejams šeit), sadzīves tehnika (pieejams šeit), apgaismojums (pieejams šeit), biroja iekārtas un IT (pieejams šeit), transportlīdzekļi (pieejams šeit), elektroenerģija (pieejams šeit). Materiāls par zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem dažādās nozarēs pieejams šeit 

   8. EU GPP criteria (Eiropas Komisija). Dažādu produktu/pakalpojumu kritēriji. Pieejams šeit  

   9. Web training for greener public procurement (projekts Baltic GPP). Informācija par zaļo publisko iepirkumu dažādos sektoros, t.sk. ēkās, ēdināšanas pakalpojumos, tranportā un IT. Pieejams šeit 

   10. Mācību materiāli par zaļo publisko iepirkumu (projekts Baltic GPP). Vispārīga informācija, ēkas, ēdināšanas pakalpojumi, tranports un IT. Informācija par metodēm, procesa gaitu, likumdošanu. Pieejams šeit 

    

   

 • Klimata pārmaiņu socio-ekonomiskie aspekti

  Noderīgi materiāli 

  1. Grāmata "Vide un ekonomika", Dz.Atstāja, Dž.Dimante, I.Brīvers, J.Malzubris, M.Keneta, T.Tambovceva, I.Šīna, A.Līviņa, J.Ieviņš, J.Grasis, B.Pūle, A.Ābeltiņa, 2011, 256 lpp.

  2. "Socio-economic consequences of climate change" (no: IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007). Socio-ekonomiskie aspekti dažādās jomās (piekrastes teritorijas, rūpniecība u.c.). Pilnais ziņojums pieejams šeit

  3. Climate Responsive Budgeting (Kit Nicholson, UNCC Learn). Apmācību  materiāls valsts un pašvaldību iestādēm par klimata pārmaiņu risku un iespēju integrēšanu budžeta plānošanā. Pieejams šeit (ar reģistrēšanos)

  4. Stern Review on the economics of climate change (Nicholas Stern). Līdz šim apjomīgākais, zināmākais un visvairāk apspriestais ziņojums par globālās sasilšanas ietekmi uz pasaules ekonomiku. Pieejams šeit

  5. Facing the Impacts of Climate Change: Indian SMEs and Adaptation (Cosima Strasser, Heike Mewes). Materiāls apmācībām par klimata pārmaiņu un adaptācijas jautājumiem mazos un vidējos uzņēmumos. Pieejams šeit

  6. Climate change, its consequences on employment and trade union actions (Anabella Rosemberg, Laura Martín Murillo, UNEP). Mācību materiāls par klimata pārmaiņām un to ietekmi uz nodarbinātību. Pieejams šeit

  7. Gender and climate change (International Union for Conservation of Nature, United Nations Development Programme). Materiālā skaidrotas saistības starp klimata pārmaiņām un adaptācijas pasākumiem no dzimumu līdztiesības viedokļa. Pieejams šeit

  8. "Module II: Economics of Climate Change" (PA Government Services Inc.). Viens no 9 apmācību moduļiem apskata jautājumus saistītus ar klimata pārmaiņu politikas un stratēģiju makroekonomisko ietekmi. Pieejams šeit

  9. Understanding the Climate Change and Health Interface (UNCC: Learn). Resursu ceļvedis ar norādēm par dažādiem literatūras avotiem jautājumos par klimata pārmaiņu ietekmi uz sabiedrības veselību. Pieejams šeit

  10. "Economic evaluation of climate change impacts" (Cambridge econometrics).Daļa no pētījuma par klimata pārmaiņu ekonomiskajām ietekmēm Ziemeļaustrumanglijā. Pieejams šeit 

  11. "Analysing climate vulnerability: socio-economic vulnerability" (Western Norway Research Institute). Daļa no plašāka mācību materiāla par klimata pārmaiņu ietekmēm un adaptāciju. Pieejams šeit 

   

© EKODOMA 2015