Liepāja

Liepājas pilsēta 2012. gada 15. novembrī pievienojās Eiropas Komisijas Pilsētu mēru pakta iniciatīvai un apņēmās līdz 2020. gadam sasniegt vismaz 20% CO2 emisiju samazinājumu.
Izstrādājot Liepājas pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas plānu 2014.-2020.gadam, Liepāja ir apņēmusies vēl vairāk. Pašvaldība par vienu no saviem uzdevumiem ir izvirzījusi ne tikai nodrošināt pilsētas attīstību, piemērojot ilgtspējīgus un videi draudzīgus principus, bet arī noteikusi šādus mērķus:

  1. samazināt pilsētas radītās CO2 emisijas par 35%, salīdzinot ar 2006.gada emisiju līmeni;
  2. samazināt enerģijas patēriņu pašvaldības ēkās par 10% attiecībā pret 2012.gadu;
  3. veicināt enerģijas patēriņa samazinājumu dzīvojamā sektorā par 5%, īstenojot informatīvos pasākumus;
  4. samazināt enerģijas patēriņu enerģijas ražošanas sektorā par 5% attiecībā pret 2012.gadu.

Enerģijas ražošanas sektors ir lielākais CO2 emisiju avots Liepājā. Kopš 2006.gada saražotās enerģijas apjoms ir samazināts 1,5 reizes, lai gan enerģijas pieprasījums nav mazinājies. Enerģijas ražošana Liepājas pilsētā notiek trīs veidos: 

  • centralizēti – Liepājā darbojas centralizētā siltumapgādes sistēma, kas siltumenerģijas patērētājus nodrošina ar 15 dabas gāzes katlu mājās un 2 koģenerācijas stacijās ražoto siltumenerģiju, bet saražoto elektroenerģiju nodod valsts vienotajā elektroenerģijas tīklā;
  • vietējās katlu mājās;
  • individuāli. 

Enerģijas patēriņa samazināšana ēkās ir viens no tiem sektoriem, kuram ir augsts potenciāls, jo, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, samazinās arī nepieciešamās enerģijas ražošanas apjomi. Liepājā gandrīz visas pašvaldības ēkas ir nosiltinātas, kā arī pašvaldības un tās kapitālsabiedrību ēkās tiek veikts enerģijas patēriņa monitorings. Šī ieviestā prakse ir jāturpina un nepieciešamības gadījumā atbildīgajiem ēku tehniskajiem darbiniekiem ir jāorganizē apmācības par iespējām turpināt samazināt siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu, regulēt temperatūru un citus parametrus, kā arī plānot turpmākās investīcijas, piemēram, vadības blokiem un ventilācijas sistēmām. Enerģijas patēriņa samazināšanai var tikt piemēroti dažādi instrumenti, tai skaitā zaļais publiskais iepirkums.

Pašvaldībā ieviestā energopārvaldības sistēmas struktūra ir attēlota zemāk. Galvenais atbildīgais pašvaldībā par sistēmas darbību ir izpilddirektora vietnieks nekustamā īpašuma jautājumos, kas nepārtraukti apkopo un seko līdzi visu pašvaldības iestāžu siltumenerģijas patēriņiem.  

Pēdējo gadu laikā ielu apgaismojuma sistēma Liepājā ir gandrīz pilnībā nomainīta uz energoefektīvu. Tomēr, lai novērtētu uzstādītās sistēmas rezultātus, elektroenerģijas patēriņa samazinājumu un/vai pieaugumu, ir vēl jāievieš ielu apgaismojuma monitorings. Galvenie parametri, kas ir jānosaka, ir elektroenerģijas patēriņš ielu apgaismojumam, kā arī gaismekļu darbināšanas ilgums.

Liepājā ir plaša sabiedriskā transporta pārvades sistēma, kas aptver lielāko daļu pilsētas. Sabiedriskajam transportam ir svarīga loma pilsētas dzīvē. Tā plašāka izmantošana nodrošina mazāku gaisa piesārņojumu, troksni un arī ietekmi uz vidi, jo iedzīvotāji un pilsētas viesi tādējādi var mazāk izmantot savu privāto transportu. Tajā pašā laikā sabiedriskā transporta sistēmai ir jāatbilst sabiedrības mobilitātes prasībām. Pēdējo gadu laikā Liepājā tiek pagarinātas tramvaja līnijas, lai šis pakalpojums tiktu piedāvāts arvien vairāk iedzīvotājiem. 

Ilgtspējīga enerģētikas rīcības plāna izstrādes laikā pašvaldībā tika rīkots Enerģijas forums, kurā tā dalībnieki apmainījās ar dažādām idejām, kā risināt esošo situāciju un plānot Liepājas attīstību nākotnē. Enerģijas foruma laikā sniegtās idejas un ieteikumi tika iekļauti arī rīcības plānā. 

Liepājas pilsētas ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2014.-2020.gadam

© EKODOMA 2015