Jūrmala

Jūrmalas pilsēta Pilsētu mēru pakta iniciatīvai pievienojās 2013.gada 21.februārī. Iesaistoties Pilsētu mēru paktā, Jūrmalas pilsēta apņemās ne tikai samazināt CO2 emisijas par 20% līdz 2020.gadam, bet arī izstrādāt Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmu 2013.-2020.gadam (IERP). Tā tika apstiprināta 2014.gada 30.janvārī ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

Saistībā ar IERP Jūrmalas pilsētā spēkā ir vairāki plānošanas dokumenti, kuros noteikta pilsētas vīzija un mērķi, kā arī pasākumi pilsētas attīstības vīziju, stratēģisko mērķu, vidēja termiņa prioritāšu un pasākumu īstenošanai. IERP ir arī iekļauta kā viens no rīcības virzieniem Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.–2020.

Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam ir izstrādāta, lai Jūrmala turpmākos sešos gados pēc iespējas efektīvāk izlietotu savā rīcībā esošos finanšu resursus un cilvēkresursus Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.–2030. gadam nosprausto mērķu sasniegšanai. Programmā ir noteikti trīs vidēja termiņa attīstības mērķi:

  • Kūrorts un tikšanās vieta
  • Komunālā un transporta infrastruktūra
  • Sociālā infrastruktūra

Katra mērķa sasniegšanai ir izvirzītas prioritātes, savukārt prioritātēm noteiktas konkrētas rīcības un pasākumi. Viena no galvenajām prioritātēm, kas iekļauta Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā, ir energoapgādes, sakaru un dzīvojamā fonda attīstība. Prioritātes paredz centralizētās siltumapgādes infrastruktūras modernizāciju visā Jūrmalā, pārejot uz ekonomiski pamatotiem, videi draudzīgiem, vietējas izcelsmes kurināmā veidiem. Attīstības programmā noteiktas rīcības Jūrmalas pašvaldības ēku energoefektivitāte paaugstināšanai, tai skaitā pamatoti izmantojot alternatīvos energoresursus. Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā paredzēts modernizēt ēkas, tai skaitā, izvērtējot iespēju veidot pašvaldības pārraudzībā esošu rotācijas fondu, kas dzīvokļu īpašnieku biedrībām ļautu piekļūt lētiem aizņēmumiem māju atjaunošanai.

Autoceļu infrastruktūras uzlabošana, tai skaitā veloceliņu, autostāvvietu izbūve un velosipēdu nomas punktu tīkla attīstīšana, ir rīcības, ko paredzēts īstenot pilsētas transporta infrastruktūras uzlabošanai. Papildus šajā prioritātē paredzēts attīstīt elektrotransporta infrastruktūru, izveidojot atbalsta mehānismus, nomas punktus un uzlādes stacijas. Sabiedriskajā transportā plānots izmantot transportlīdzekļus ar elektrisko piedziņu. Lai nodrošinātu ērtu sabiedrisko transportu, Jūrmalas dzelzceļa staciju tuvumā paredzēts izveidot stāvparkus un apsargātas velonovietnes.

Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programma 2013.-2020.gadam

Prezentācija par Jūrmalas pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas pirmajiem rezultātiem 

© EKODOMA 2015