Par projektu


Enerģijas patēriņa un ietekmes uz vidi samazināšana ir viena no aktuālākajām tēmām Eiropas un Latvijas politikas dienas kārtībā. Dažādi pētījumi ir pierādījuši, ka tieši pašvaldībām ir vislielākais potenciāls abu mērķu sasniegšanā. Projekta “Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu” ietvaros SIA Ekodoma sadarbībā ar trīs Latvijas pašvaldībām meklēs risinājumus ilgtspējīgas vides un energopārvaldības ideju ieviešanai pašvaldībās, kā arī veicinās sabiedrības izpratni un iesaisti klimata pārmaiņu mazināšanā.

Projekta rezultātā tiks izstrādāti apmācību materiāli, organizētas apmācības un seminārs visos piecos plānošanas reģionos, kā arī projekta noslēgumā rīkota noslēguma konference. Projekta materiāli un rezultāti tika vienkopus noslēgumā apkopoti mācību materiālā - grāmatā.

Projekta partneri ir Salaspils un Saldus novadu pašvaldības, Jūrmalas pilsētas pašvaldība un Ostfoldas Universitātes koledža Norvēģijā. Ar savu pieredzi projekta ietvaros dalīsies arī Liepājas pilsētas pašvaldības speciālisti.

Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas atklāta konkursa ietvaros. Projektu plānots pabeigt līdz 2016.gada 30.aprīlim.

 

Projektam ir divi vienlīdz svarīgi mērķi:

  • nodrošināt zināšanu pārnesi no pieredzējušām uz mazāk pieredzējušām pašvaldībām siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumu ieviešanā, kas vienlaicīgi paaugstinās arī visu iesaistīto pušu kapacitāti;
  • paaugstināt vispārējo zināšanu līmeni par klimata pārmaiņām – to skatot kā starpnozaru jautājumu, vienlaicīgi īpašu uzmanību vēršot klimata elastīgai infrastruktūrai (enerģētikas, transporta, mežsaimniecības un citu nozaru spēja pielāgoties klimata pārmaiņām).

 

Projekta mērķauditorija ir enerģētikas, transporta, būvniecības, mežsaimniecības, lauksaimniecības, rūpniecības, vides aizsardzības, izglītības un zinātnes nozaru pārstāvji, kā arī pārējie interesenti, kam ir aktuāla tēma par ietekmes uz vidi mazināšanu.

© EKODOMA 2015